Управління ЗНВК

Головна » Управління ЗНВК   

 

 

СХВАЛЕНО                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою                                                       наказ № 116 від 03.09.2019       

Широкогребельського                                                                 Директор ЗНВК

ЗНВК І-ІІІ ступенів                                                        ______________В.В. Спрут

«Школа-дитячий садок»

протокол № 1

від 23.08.2019                                                                       М.П.

 

                            

 

 

 

 

 

                                                Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

                     у Широкогребельському

        загальноосвітньому навчально-виховному    

                    комплексі І-ІІІ ступенів

                    «Школа-дитячий садок»

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

     Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у   у Широкогребельському ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»  розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону  України «Про освіту», Стандартів загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту Широкогребельського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»    та інших нормативних документів. 

 

Терміни та їх визначення, що вживаються в Положенні: 

Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та  визначених законом правил, якими мають керуватися учасники  освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження  наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до  результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень; 

Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю)  наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як  результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення  опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів  без зазначення авторства;  Інструмент - засіб, спосіб для досягнення чогось.

 Критерії - вимоги для визначення або оцінки людини, предмета,  явища (або: ознака, на підставі якої виробляється оцінка);

Механізм - комплексний процес, спосіб організації. 

Моніторинг якості освіти - система послідовних і систематичних  заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у  розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти  (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності  фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також  оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

 Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження  оцінки результатів навчання здобувачів освіти, несвоєчасні записи в  класних журналах результатів оцінювання; 

Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної  освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; 

Положення - локально-правовий акт, що визначає основні правила  організації, описує мету, структуру, взаємні обов'язки групи людей чи  організацій, які об'єдналися для досягнення спільної мети.     

Правило - вимога для виконання якихось умов всіма учасниками  якої-небудь дії. 

Процедура - офіційно встановлений чи узвичаєний порядок  здійснення, виконання або оформлення чого-небудь. 

Списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх  джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час  оцінювання результатів навчання;   

Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу  чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг  чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з  метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

 

 Внутрішня система забезпечення якості освіти  у Широкогребельському ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»  включає: 

 - систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

 - критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів  освіти;

 - критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників; 

- критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.   Колегіальним органом, який визначає, затверджує внутрішню систему,  забезпечення якості освіти у Широкогребельському ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»  є педагогічна рада.   

 

 Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 - оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

 - моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища  закладу освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти  Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до:

-Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу, затверджених наказом МОН України від 20.08.2018 № 924;

- Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу, затверджених наказом МОН України від 27.08.2019 № 1154;  - Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень  учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і  науки України від 19 серпня 2016 року № 1009;  - Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорт від 13.04.2011 року № 329.

    Метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна  здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.      

До ключових компетентностей належать:

 1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і  письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано  пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова,  усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного  самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних  життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися  українською та англійською  мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих  математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання  процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та  вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в  особистому і суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,  що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і  пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та  досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі  проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом  спостереження та дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей,  ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо),  формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного   підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити  професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь  у справах громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи  екологічного природокористування, дотримання правил  природоохоронної поведінки, ощадного використання природних  ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого  розвитку суспільства;

 7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування,  здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційнокомунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і  навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного  навчального середовища, отримання нової інформації з метою  застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних  навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати  самостійно і в групі; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями  демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та  здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що  передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної  мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння  діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами  дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та  ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до  власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання  здорового способу життя; 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних  видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види  мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого  вираження особистості;  11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення,  вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей,  усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до  втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.      Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:  - контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці),  готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві  відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;  - навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх  систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;  - діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які  виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у  засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;  - стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;  - виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено  працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю,  рефлексії навчальної діяльності.     

    При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:  - характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;  - якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;  - сформованість предметних умінь і навичок;  - рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;  - досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати  їх, формулювати гіпотези);  - самостійність оцінних суджень. 

   Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою і доповнюють  одна одну:

 -глибина знань - усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань; 

-гнучкість знань - уміння учнів застосовувати набуті знання у стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи  використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності із вже  відомих;

 -міцність знань - тривалість збереження їх в пам'яті, відтворення їх в необхідних ситуаціях; 

-повнота знань - кількість знань, визначених навчальною програмою;

 -системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії і  послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших. 

    Знання є складовою умінь учнів діяти. Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові і практичні.  Навички – дії, доведені до автоматизму у результаті виконання вправ. Для сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення.  Ціннісні ставлення виражають особистий досвід учнів, їх дії, переживання, почуття, які виявляються у відносинах до оточуючого (людей, явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати позитивні надбання в освітній діяльності, зростанні вимог до свої навчальних досягнень. 

   Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого.  Вони визначаються за такими характеристиками: 

Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна,  характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять,  явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також  самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими  операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити  висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениця)  правильна, логічна, обґрунтована, хоча їм бракує власних суджень. 

Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.  Водночас, визначення високого рівня навчальних досягнень, зокрема  оцінки 12 балів, передбачає знання та уміння в межах навчальної програми  і не передбачає участі школярів у олімпіадах, творчих конкурсах тощо.  Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до  попереднього, а також додає нові характеристики.  Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах  оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань,  умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.  Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному,  формувальному оцінюванню, у 3-4 - формувальному та підсумковому  (бальному) оцінюванню.        

 

КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Рівні  навчальних  досягнень /бали

  Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень

2

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу,  володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка  виконання певної навчальної дії

3

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з  допомогою вчителя виконують елементарні завдання,  потребують детального кількаразового їх пояснення

II. Середній

4

Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі  понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну  операцію, дію

5

Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою  вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення  понять

6

Учні будують відповідь у засвоєній послідовності;  виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно  працюють зі значною допомогою вчителя

III. Достатній

7

Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють  наводити окремі власні приклади на підтвердження певних  думок, частково контролюють власні навчальні дії

 

8

Учні вміють розпізнавати об'єкти, які визначаються засвоєними  поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний зміст  в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв'язків; володіють  вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією;  самостійні роботи виконують з незначною допомогою вчителя;  відповідають логічно з окремими неточностями

 

9

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують  знання в стандартних ситуаціях, володіють вміннями виконувати  окремі етапи розв'язання проблеми і застосовують їх у  співробітництві з учителем (частково-пошукова діяльність)

 

IV. Високий

10

Учні володіють системою понять у межах, визначених  навчальними програмами, встановлюють як  внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв'язки; вміють  розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями  різного рівня узагальнення; відповідь аргументують новими  прикладами

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм,  вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових  ситуаціях

12

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи  виконують під опосередкованим керівництвом; виконують  творчі завдання

 

 

КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

Рівні  навчальних  досягнень /бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учні розрізняють об'єкти вивчення

2

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу,  мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

3

Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою  вчителя виконують елементарні завдання

 

II. Середній

4

Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний  матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з  помилками й неточностями дати визначення понять,  сформулювати правило

6

Учні виявляють знання й розуміння основних положень  навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо  осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за  зразком

III. Достатній

7

Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають  основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні  приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють  власні навчальні дії

8

Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений  матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати,  встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами,  фактами, робити висновки, загалом контролюють власну  діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності

9

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і    правильною аргументацією 

IV. Високий

10

Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у  практичній діяльності, робити висновки, узагальнення

11

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм,  аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють  знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати  проблеми

12

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог  навчальних програм, усвідомлено використовують їх у  стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно  аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал,  самостійно користуватися джерелами інформації, приймати  рішення

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне,тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.  Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається робочою  програмою та календарно-тематичними планами вчителів.  Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.  Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої  діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.  Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його основними завдання є:встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.  Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.  Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основою для коригування роботи вчителя на уроці.  Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).  Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:  - усунення безсистемності в оцінюванні;  - підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;  - індивідуальний та диференційований підхід до організації  навчання;  - систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;  - концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань  з кожного предмета.  Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.  Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.  Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок.  Учень (учениця) має право на підвищення семестрової оцінки. При  цьому потрібно мати на увазі, що відповідно до Положення про золоту  медаль "За високі досягнення в навчанні" та срібну медаль "За досягнення в  навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  17.03.08 № 186 та погодженого  Міністерством юстиції України № 279/14970  від 02.04.08, підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом  переатестації не дає підстав для нагородження випускників золотою або  срібною медалями.    Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію,  яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності  закладу освіти та якості освіти.      

 

 

 

 

ІІІ. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників 

    Вимоги до педагогічних працівників Широкогребельського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» встановлюються у відповідності до частини другої статті 54 Закону України «Про освіту». 

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у є:

 - освітній рівень педагогічних працівників; 

- результати атестації;

 - систематичність підвищення кваліфікації;

 - наявність педагогічних звань, почесних нагород;

- наявність рекомендацій,  авторських програм, посібників, методичних статей тощо; 

- участь в експериментальній діяльності;

- результати освітньої діяльності;      

   Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію та сертифікацію.

    Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

    Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

    За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

   Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється  за такими видами:  - довгострокове підвищення кваліфікації: курси;  - короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.  Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Критерії оцінювання роботи вчителя

І. Професійний рівень діяльності вчителя

                                          Кваліфікаційні категорії

Критерії

Спеціаліст другої  категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

1.Знання теоретичних і практичних основ предмета

Відповідає загальним вимогам, що висуваються до вчителя.  Має глибокі знання зі свого предмета

Відповідає вимогам, що висуваються до вчителя першої кваліфікаційної категорії. Має глибокі та різнобічні знання зі свого предмета й суміжних дисциплін

Відповідає вимогам, що висуваються до   вчителя вищої кваліфікаційної категорії. Має глибокі знання зі свого предмета і суміжних дисциплін, які значно перевищують обсяг програми

2. Знання сучасних досягнень у методиці

Слідкує за спеціальною і методичною літературою;

працює за готовими методиками й програмами навчання; використовує прогресивні ідеї минулого і сучасності; уміє самостійно

розробляти методику викладання

Володіє методиками аналізу  навчально-методичної роботи з предмета; варіює готові, розроблені іншими методики й програми; використовує програми й методики, спрямовані на розвиток особистості, інтелекту вносить у них (у разі потреби) корективи

Володіє методами науководослідницької, експериментальної роботи, використовує в роботі власні оригінальні програми й методики

3.Уміння аналізувати свою діяльність

Бачить свої недоліки, прогалини і прорахунки в роботі, але при цьому не завжди здатний встановити причини їхньої появи. Здатний домагатися змін на краще на основі самоаналізу, однак покращення мають нерегулярний характер і поширюються лише на окремі ділянки роботи

Виправляє допущені помилки і посилює позитивні моменти у своїй роботі, знаходить ефективні рішення. Усвідомлює необхідність систематичної роботи над собою і активно включається в ті види діяльності, які сприяють формуванню потрібних якостей

Прагне і вміє бачити свою діяльність збоку, об'єктивно й неупереджено оцінює та аналізує її, виділяючи сильні і слабкі сторони. Свідомо намічає програму самовдосконалення, її мету, завдання, шляхи реалізації

4. Знання нових педагогічних концепцій

Знає сучасні технології навчання й виховання; володіє набором варіативних методик і педагогічних технологій; здійснює їх вибір і застосовує відповідно до інших умов

Уміє демонструвати на практиці високий рівень володіння методиками; володіє однією із сучасних технологій розвиваючого навчання; творчо користується технологіями й програмами

Розробляє нові педагогічні технології навчання й виховання, веде роботу з їх апробації, бере участь у дослідницькій, експериментальній діяльності

5. Знання теорії педагогіки й вікової психології учня

Орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але рідко застосовує їх у своїй практичній діяльності. Здатний приймати рішення в типових ситуаціях

Вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання й виховання, використовує їх як основу у своїй практичній діяльності. Здатний швидко -й підсвідомо обрати оптимальне рішення

Користується різними формами  психолого-педагогічної діагностики й науковообґрунтованого прогнозування. Здатний передбачити розвиток подій і прийняти рішення в нестандартних ситуаціях

 

ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя

Критерії

Спеціаліст  другої  категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

1.Володіння способами індивідуалізації навчання

Враховує у стосунках з учнями індивідуальні особливості їхнього розвитку, здійснює диференційований підхід з урахуванням темпів розвитку, нахилів та інтересів, стану здоров'я. Знає методи діагностики рівня інтелектуального й особистісного розвитку дітей

Уміло користується елементами, засобами діагностики і корекції індивідуальних особливостей учнів під час реалізації диференційованого підходу. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей

Сприяє пошуку, відбору і творчому розвитку обдарованих дітей. Уміє тримати в полі зору  «сильних», «слабких» і «середніх» за рівнем знань учнів; працює за індивідуальними планами з обдарованими і слабкими дітьми

2.Уміння активізувати пізнавальну діяльність учнів

Створює умови, що формують мотив діяльності. Уміє захопити учнів своїм предметом, керувати колективною роботою, варіювати різноманітні методи й форми роботи. Стійкий інтерес до навчального предмета і висока пізнавальна активність учнів поєднується з не дуже ґрунтовними знаннями, з недостатньо сформованими навичками учіння

Забезпечує успішне формування системи знань на основі самоуправління процесом учіння. Уміє цікаво подати навчальний матеріал, активізувати учнів, збудивши в них інтерес до особистостей самого предмета; уміло варіює форми і методи навчання. Міцні, ґрунтовні знання учнів поєднуються з високою пізнавальною активністю і сформованими навичками

Забезпечує залучення кожного школяра до процесу активного учіння. Стимулює внутрішню (мислительну) активність, пошукову діяльність. Уміє ясно й чітко викласти навчальний матеріал; уважний до рівня знань усіх учнів. Інтерес до навчального предмета в учнів поєднується з міцними знаннями і сформованими навичками

3. Робота з розвитку в учнів загальнонавчальних вмінь і навичок

Прагне до формування навичок раціональної організації праці

Цілеспрямовано й професійно формує в учнів уміння й навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, належний темп читання, письма, обчислень). Дотримується єдиних вимог щодо усного і писемного мовлення: оформлення письмових робіт учнів у зошитах, щоденниках (грамотність, акуратність, каліграфія)

 

4.Рівень навченості учнів

Забезпечує стійкий позитивний результат, ретельно вивчає критерії оцінювання, користується ними на практиці; об'єктивний в оцінюванні знань учнів

Учні демонструють знання теоретичних і практичних основ предмета; показують хороші результати за наслідками зрізів, перевірних робіт, екзаменів

Учні реалізують свої інтелектуальні можливості чи близькі до цього; добре сприймають, засвоюють і відтворюють пройдений навчальний матеріал, демонструють глибокі, міцні знання теорії й навички розв'язування практичних завдань, здатні включитися в самостійний пізнавальний пошук

ІІІ. Комунікативна культура

Критерії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

1. Комунікативні й організаторські здібності

Прагне до контактів з людьми. Не обмежує коло знайомих; відстоює власну думку; планує свою роботу, проте потенціал його нахилів не вирізняється високою стійкістю

Швидко знаходить друзів, постійно прагне розширити коло своїх знайомих; допомагає близьким, друзям; проявляє ініціативу в спілкуванні; із задоволенням бере участь в організації громадських заходів; здатний прийняти самостійне рішення в складній ситуації. Усе виконує за внутрішнім переконанням, а не з примусу. Наполегливий у діяльності, яка його приваблює

Відчуває потребу в комунікативній і організаторській діяльності; швидко орієнтується в складних ситуаціях; невимушено почувається в новому колективі; ініціативний, у важких випадках віддає перевагу самостійним рішенням; відстоює власну думку й домагається її прийняття. Шукає такі справи, які б задовольнили його потребу в комунікації та організаторській діяльності

2. Здатність до співпраці з учнями

Володіє відомими в педагогіці прийомами переконливого впливу, але використовує їх без аналізу ситуації

Обговорює й аналізує ситуації разом з учнями і залишає за ними право приймати власні рішення. Уміє сформувати громадську позицію учня, його реальну соціальну поведінку й вчинки, світогляд і ставлення до учня, а також готовність до подальших виховних впливів учителя

Веде постійний пошук нових прийомів переконливого впливу й передбачає їх можливе використання в спілкуванні. Виховує вміння толерантно ставитися До чужих поглядів. Уміє обґрунтовано користуватися поєднанням методів навчання й виховання, що дає змогу досягти хороших результатів при оптимальному докладанні розумових, вольових та емоційних зусиль учителя й учнів

 3. Готовність до співпраці з колегами

Володіє адаптивним стилем поведінки, педагогічного спілкування; намагається створити навколо себе доброзичливу обстановку співпраці з колегами

Намагається вибрати стосовно кожного з колег такий спосіб поведінки, де найкраще поєднується індивідуальний підхід з утвердженням колективістських принципів моралі

Неухильно дотримується професійної етики спілкування; у будь-якій ситуації координує свої дії з колегами

4. Готовність до співпраці з

батьками

 

Визначає педагогічні завдання з урахуванням особливостей дітей і потреб сім'ї, систематично співпрацює з батьками

Залучає батьків до діяльності; спрямованої на створення умов, сприятливих для розвитку їхніх дітей; формує в батьків позитивне ставлення до оволодіння знаннями педагогіки й психології

Налагоджує контакт із сім'єю не тільки тоді, коли потрібна допомога батьків, а постійно, домагаючись відвертості, взаєморозуміння, чуйності

5. Педагогічний такт

Володіє педагогічним тактом, а деякі його порушення не позначаються негативно на стосунках з учнями

Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості

 

6. Педагогічна культура

Знає елементарні вимоги до мови, специфіку інтонацій у Мовленні, темпу мовлення дотримується не завжди

Уміє чітко й логічно висловлювати думки в усній, письмовій та графічній формі. Має багатий словниковий запас, добру дикцію, правильну інтонацію

Досконало володіє своєю мовою, словом, професійною термінологією

7. Створення комфортного мікроклімату

Глибоко вірить у великі можливості кожного учня. Створює сприятливий морально-психологічний клімат для кожної дитини

Наполегливо формує моральні уявлення, поняття учнів, виховує почуття гуманності, співчуття, жалю, чуйності. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей, загальної культури особистості

Сприяє пошуку, відбору і творчому розвиткові обдарованих дітей

           

 

 

     Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання  професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з  педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів  і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування,  самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.  Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних  засадах виключно за його ініціативою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти. 

     Формою контролю за діяльності керівників Широкогребельського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» є атестація. Ефективність управлінської діяльності керівника під час атестації визначається за критеріями:

-саморозвиток та самовдосконалення керівника у сфері управлінської діяльності;

-здійснення аналізу ефективності реалізації планів, проектів;

-забезпечення професійного розвитку вчителів, методичного супроводу молодих спеціалістів;

-створення повноцінних умов функціонування закладу ( безпечні та гігієнічні);

-забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього процесу;

-позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників.

    Сучасні положення освітнього менеджменту вимагають від керівника  навчального закладу фахових компетенцій:

 - прогнозувати позитивне майбутнє і формувати дух позитивних змін; 

- забезпечувати відкрите керівництво; 

- вивчати інтереси і потреби місцевої громади й суспільства в цілому,щоб визначати нові цілі і завдання; 

- організовувати роботу колективу на досягнення поставлених цілей; 

- працювати над залученням додаткових ресурсів для якісного досягнення цілей; 

- постійно вчитися і стимулювати до цього членів педагогічного  колективу.      Аналізуються статистичні дані: 

- результати освітньої діяльності учнів на кінець навчального року; 

- охоплення учнів гарячим харчуванням; 

- випадки дитячого травматизму, що сталися під час освітнього  процесу; 

- плинність педагогічних кадрів; 

- наявність конфліктних ситуацій у колективі, скарг на роботу  закладу.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

 

    Дотримання академічної доброчесності педагогічними  передбачає:

•           посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

•           дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

•           надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну  діяльність;

•           контроль за дотриманням академічної доброчесності  учнями;

•           об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності учнями  передбачає:

•           самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

•         посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

•         дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

•         надання достовірної інформації про результати власної навчальної  діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

•         академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

•         самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

•         фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

•         фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

•         списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

•         обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

•         хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

•         необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності педагогічні  працівники Широкогребельського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»  можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

•           відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

•           позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

За порушення академічної доброчесності учні  можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

•           повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

•           повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Забезпечення наявності інформаційних систем  для ефективного управління Широкогребельським ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»

  Структура інформаційних систем Широкогребельського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» включає такі підсистеми:

-електронна система звітності;

-електронна база даних вихованців дошкільного відділення;

-електронна база даних учнів 1-11 класів;

-електронна база даних педагогічних працівників.  - інформаційна база про якість освітнього процесу на рівні різних класів;  - інформаційна база про результати державної підсумкової атестації в співставленні з річними показниками.      Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації заклад підключено до швидкісного Інтернету. Є зона Wі-Fі підключення.     Для   інформування про діяльність Широкогребельського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» функціонує офіційний сайт закладу ShGreblaj@gmail.com. Публічність інформації про діяльність  закладу  забезпечується згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту». 

     На офіційному сайті розміщуються: 

- статут закладу освіти; 

- ліцензія на провадження освітньої діяльності; 

- структура та органи управління закладу освіти; 

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 - територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником; 

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

 - мова освітнього процесу; 

- наявність вакантних посад; 

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти; 

- результати моніторингу якості освіти; 

- річний звіт про діяльність закладу освіти;   

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.  Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога.  Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично поновлюється.  З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного управління освітнім процесом в закладі освіти створено інформаційно-освітнє середовище на порталі інформаційної системи управління освітою (ІСУО).   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління ЗНВК

Відділ освіти Козятинської РДА

Директор

Педрада

 

Громадське управління

Загальні збори(Конференції)

Рада  ЗНВК

голова  Шевчук Я.Б.

члени Вірста О.О.

           Поліщук Л.Л.

           Микитенко О.М.

           Набокова А.

Батьківський комітет

голова Кравець М.О.

члени Сененко Н.В.

             Чорна О. С.

             Мартинюк Т.В.

             Яцківська С. Д.

             Марченко Т.В.

             Юрчук Т.А.

             Діденко В. В.

             Шарлевич Н.С.

             Щетініна І. В

             Кравчук Т. Б.

             Квапіл І. К.

 

Адміністрація

Директор ЗНВК –Спрут Віктор Володимирович

Заступник директора з НВР – Гнатюк Світлана Леонідівна

Заступник директора з ВР – Ковальчук Валентина Василівна 

Завідувач господарством – Юрчук Тетяна Анатоліївна  

 

 


Всі новини
  • Контакти