Установчі документи

Головна » Установчі документи   

Затверджено 

                                                                    наказом відділу освіти

                                             Козятинської РДА

№ 199  від 01.07. 2016 року
Начальник відділу освіти

______________ А.А.Діденко

 

СТАТУТ

Широкогребельського

загальноосвітнього навчально-виховного комплексу

І – ІІІ ступенів

«Школа-дитячий садок»

 2016

 

 

І. Загальні положення

1.1. Широкогребельський загальноосвітній навчально-виховнийкомплексу

І – ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»,  створений на основі рішення № 32-04-07 Козятинської районної ради від 25 березня 2016 року 4 сесії 7 скликання. Знаходиться у комунальній власності Козятинської районної ради

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчально-виховного комплексу: 22162 Вінницька область, Козятинський район, с. Широка Гребля, вул. Заводська,33, дошкільне відділення, вул.. Заводська, 5.

1.3. Загальноосвітній навчально-виховний комплекс  (далі – ЗНВК) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, рахунок в установі банку.

1.4. Засновником ЗНВК є Козятинська районна рада.

1.5. Головною метою ЗНВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями ЗНВК є:

-забезпечення реалізації права громадян дошкільну, початкову на повну загальну середню освіту;

-виховання громадянина України;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обовязків людини й громадянина;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство.

1.7. ЗНВК керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклада», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03 2003 року № 306,  Статутом.

1.8. ЗНВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. ЗНВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-безпечні умови освітньої діяльності;

-дотримання державних стандартів освіти;

-дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У ЗНВК визначена українська мова навчання. За бажанням батьків або осіб , які їх замінюють, з мовами національних меншин.

 

1.11. ЗНВК має право:

 

-проходити в установленому порядку державну атестацію;

-визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Козятинської районної державної адміністрації;

-визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-в установленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-володіти і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та власним Статутом;

-отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, що визначений законодавством України;

-розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У ЗНВК створюються та функціонують методоб’єднання вчителів-предметників, класних керівників, вихователів, динамічні творчі групи вчителів, які створюються за рішенням керівника закладу.

1.13. Медичне обслуговування учнів і дітей дошкільного віку та відповідні умови для його організації забезпечуються ЗНВК і здійснюються медичним працівником ЗНВК Широкогребельським  фельдшерсько-акушерським пунктом та Йосипівською амбулаторією сімейної медицини.

1.14. Взаємовідносини ЗНВК з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. Дошкільне відділення забезпечує збалансоване 3-х разове харчування дітей дошкільного віку, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів; учням 1-4 класів організовується безкоштовне харчування за наявності коштів місцевого бюджету, учням 5-11 класів за благодійні внески батьків відповідно до діючого законодавства.

 

II. Організація навчально-виховного процесу

 

 

 

2.1. ЗНВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та  річного плану.

 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ЗНВК, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою ЗНВК

2.2. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі ЗНВК «Казочка» здійснюється за програмами розвитку виховання і навчання дітей дошкільного віку, рекомендованими Міністерством освіти і науки України..

2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у ЗНВК є єдиний робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і щорічним визначенням профілю навчання.

Індивідуалізація і диференціація навчання у ЗНВК забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

Робочий навчальний план ЗНВК затверджується відділом освіти Козятинської районної державної адміністрації.

2.4. Відповідно до робочого навчального плану ЗНВК працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки  України, а також науково-методичною літературою, дидактичними матеріалами, формами, методами, засобами навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

2.5. ЗНВК здійснює навчально-виховний процес за денною, екстернатною та індивідуальною формою навчання. Здобуття дошкільної освіти здійснюється відповідно до:

 

- базового компонента дошкільної освіти;

- державного стандарту, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та виховності дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

2.6. Зарахування учнів до ЗНВК здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу) та документом про відповідний рівень освіти. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу.

Зарахування до дошкільного підрозділу здійснюється згідно Положення про дошкільний навчальний заклад. Для зарахування дитини до дошкільного підрозділу необхідно такі документи:

- заява батьків, або осіб, що їх замінюють;

- медична довідка про стан здоров`я;

- медична довідка про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження;

- документи для встановлення батьківської плати.

Дошкільні групи комплектуються за віковими ознаками. У дошкільному підрозділі функціонують групи загального розвитку дітей віком від 3 до 6 років.

У разі потреби учень може перейти на  навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.7. У ЗНВК для учнів 1-7 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може створюватись група продовженого дня.

Зарахування до групи продовженого дня й відрахування дітей з неї здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня визначається при її створенні наказом директора навчального закладу.

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюються ЗНВК у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. В дошкільному відділенні з 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого росвітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОН України.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням із відділом освіти Козятинської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки ЗНВК запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у ЗНВК становить: у 1-х класах– 35 хвилин, у 2-4-х – 40 хв, у 5-11-х – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти Козятинської районної державної адміністрації та згідно чинного законодавства.

Тривалість занять з дітьми дошкільного віку становить:

- у молодшій групі –не більше 15 хвилин;

- у середній – 20 хвилин;

- у старшій групі-25 хвилин. Для молодшої та сердньої груп проводиться не більше 2 організаційних навчальних занять, у старшій- трьох у першій половині дня.

Дошкільний підрозділ відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою ЗНВК і затверджується директором.

Тижневий режим роботи ЗНВК затверджується у розкладі навчальних занять для дошкільних підрозділів ( класи та групи продовженого дня) – з 8.30-18.00, для дошкільних груп – 7.30-18.00

Дошкільне відділення має дві групи з наповнюваністю в них дітей віком від 3 до 6 років – до 20 осіб, якщо групи різновікові то до 15 осіб. В оздоровчий період до 15 осіб.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ЗНВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У ЗНВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи  оцінювання  досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного оцінювання , державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення й випуск учнів  ЗНВК визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-по закінченні початкової школи – табель успішності;

-по закінченні основної школи –  свідоцтво про базову загальну середню освіту;

-по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів установлюються такі форми морального й матеріального заохочення:

-учні 2-8-х, 10-х класів, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники ІІІ ступеня  - Похвальною грамотою « За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

За відмінні успіхи в навчанні випускникам ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів визначається відповідними Положеннями МОН України.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ЗНВК є:

- діти дошкільного віку;

- учні;

- педагогічні працівники;

- вихователі, помічники вихователів;

- психолог;

- бібліотекар;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Діти дошкільного віку мають право:

- на безпечні та нешкідливі для здоров`я умови утримання,  розвитку, на виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров`ю, моральному і духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров`ю дитини а також фізичного та психічного насильства;

- здоровий спосіб життя.

Учні мають право:

-на вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлюваною та лікувально-оздоровчою  базою ЗНВК;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського  самоврядування ЗНВК;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці,

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг,

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини.

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками ЗНВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

-захист професійної честі, гідності;

-самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-виявлення педагогічної ініціативи;

-позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-участь у роботі органів громадського самоврядування ЗНВК;

-підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;

-на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

-забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу ЗНВК;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази й розпорядження керівника ЗНВК, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- проходити безплатні медичні огляди один раз на рік у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

3.9. У ЗНВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника ЗНВК й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ЗНВК;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної та повної загальної середньої освіти , їх виховання і зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за утримання дитини в дошкільному підрозділі навчального закладу;

- своєчасно сповіщати ЗНВК про можливу відсутність або хворобу дитини;

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей;

- створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини,

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в ЗНВК;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ЗНВК;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися Статуту  ЗНВК, виконувати накази та розпорядження керівника ЗНВК, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління ЗНВК

4.1. ЗНВК функціонує під керівництвом відділу освіти Козятинської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво ЗНВК здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу  освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор ЗНВК комунальної форми власності та його заступники призначаються й звільняються з посади відділом освіти згідно із законодавством.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування ЗНВК є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини членів колективу. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради ЗНВК, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ЗНВК, засновник.

Загальні збори (конференція):

-  обирають раду ЗНВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-  заслуховують звіт директора й голови ради ЗНВК;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ЗНВК;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ЗНВК;

-приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-    сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ЗНВК;

-  розширення колегіальних форм управління ЗНВК;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії із сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ЗНВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

-  створення належного педагогічного клімату в ЗНВК;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів, дітей та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів, дітей;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів, дітей;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та ЗНВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді, а також загальна її чисельність визначаються загальними зборами ЗНВК.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада ЗНВКдіє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності й рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ЗНВК, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявністю на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ЗНВК, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації ЗНВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ЗНВК.

4.3.5. Очолює раду ЗНВК голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ЗНВК, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада ЗНВК:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи ЗНВК та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ЗНВК;

- затверджує режим роботи ЗНВК;

- сприяє формуванню мережі класів ЗНВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ЗНВК золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями, дітьми;

- розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням, дітям;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні  житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих  соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти  учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, дітей;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ЗНВК;

- вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих                         напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При ЗНВК за рішенням загальних зборів може створюватися й діяти піклувальна рада.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язквості дошківльної та повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у ЗНВК;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази ЗНВК;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів,дітей, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників ЗНВК;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- усебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів, дітей та ЗНВК.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 5-7 осіб із представників органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, ЗНВК, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ЗНВК шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в                                                                 навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника ЗНВК.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності й рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома  колективу ЗНВК, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає й координує роботу піклувальної ради;

- готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях із питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження  членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника ЗНВК, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази ЗНВК;

- залучати додаткові джерела фінансування  ЗНВК;

- уживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й навчально-методичної бази ЗНВК;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян із питань, що стосуються  роботи ЗНВК, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Класні батьківські збори скликаються не  менше двох раз на семестр. Збори обирають голову, його заступника.

Право скликати збори мають голова, класний керівник, директор навчального закладу, батьки, якщо цього вимагають не менше третини їх кількості.

Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів при наявності не менше половини їх учасників, протоколюються і є обов’язковими для виконання батьками класу.

Класні батьківські збори мають право:

- заслуховувати інформацію класного керівника з питань навчально-виховної діяльності;

- вносити пропозиції до ради та директора ЗНВК  щодо поліпшення спільної роботи учасників навчально-виховного процесу, захисту інтересів дітей, морального та матеріального їх заохочення;

- спільно з учителями організовувати заходи, спрямовані на виховання дітей;

- вирішувати інші питання життя класу, які не порушують чинного законодавства, Статуту ЗНВК.

4.7. Директор ЗНВК:

- здійснює керівництво педпгогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійфснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов`зкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку майном ЗНВК і коштами;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов`зки працівників ЗНВК;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльнсіть перед учнями, батьками, педагогнічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими оргнанами державної виконавчої влади;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу ( конференціях);

4.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором ЗНВК і затверджується відділом освіти Козятинської районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки ( посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. У ЗНВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор ЗНВК.

4.10. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи ЗНВК;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників ЗНВК;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов`язків.

4.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ЗНВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розхгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.12. У ЗНВК модуть створюватись учнівські та вчительські громадські оргоанізації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база ЗНВК включає будівлі,  споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено  у балансі ЗНВК.

5.2. Майно ЗНВК належить йому на правах власності, повного господарського відання та оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту ЗНВК та укладених  ЗНВК угод.

ЗНВК володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до мети своєї діяльності на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

5.3. ЗНВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ЗНВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ЗНВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база ЗНВК складається з навчальних кабінетів, бібліотеки, їдальні, спортивної зали.

5.6. ЗНВК має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та географічний майданчики,  зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність ЗНВК здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису ЗНВК є:

- кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. ЗНВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ЗНВК визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Козятинської  районної державної адміністрації.

6.5. Звітність про діяльність ЗНВК встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. ЗНВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. ЗНВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю ЗНВК

8.1. Державний контроль за діяльністю ЗНВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної та загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Козятинської районної державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю ЗНВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ЗНВК з питань, пов’язаних із його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних із навчально-виховною діяльністю, проводяться засновником відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація ЗНВК

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ЗНВК приймає засновник.

Реорганізація ЗНВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ЗНВК, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання ЗНВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4. При реорганізації та ліквідації ЗНВК педагогічним та іншим працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

Погоджено на загальних зборах Широкогребельського ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»

 

протокол № 2

 

від 08.06. 2016 року

 Директор Широкогребельського ЗНВК І-ІІІ ступенів

«Школа-дитячий садок» ____________ В.В.Спрут

 


Всі новини
  • Контакти